Harvia Oyj: Harvia Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Pörssitiedotteet | 27.03.2018

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2018 KLO 16.00

Harvia Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa esitetään Harvia Oyj:n ("Harvia" tai "Yhtiö") kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin ("Listautumisanti") päättymisen jälkeen. Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 26.3.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout X Fund A L.P.(1 3 176 603 17,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 2 949 000 15,90
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike 2 176 121 11,73
CapMan Buyout X Fund B Ky(2 1 328 404 7,16
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 1 294 793 6,98
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515 000 2,78
Odin Finland 475 000 2,56
OP-Suomi Pienyhtiöt 450 000 2,43
Tiipeti Oy 429 290 2,31
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 420 000 2,26
Kymmenen suurinta, yhteensä

13 214 211

71,24

Muut osakkeenomistajat 5 335 668 28,76
Yhteensä

18 549 879

100,0

1) Yhtiö on vastaanottanut CapMan Buyout X Fund A L.P.:n ("CapMan Fund A") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CapMan Fund A:n suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski 17,12 prosenttiin ja CapMan Fund A:n omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan 22.3.2018. Muutos johtui CapMan Fund A:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Danske Bank") Yhtiön listautumisannin yhteydessä 22.3.2018 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti CapMan Fund A on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 1 085 268 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund A:n rekisteröity omistus, joka on 3 176 603 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.
2) CapMan Buyout X Fund B Ky ("CapMan Fund B") on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 453 841 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund B:n rekisteröity omistus, joka on 1 328 404 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

Seuraavassa taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa Harvian kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ennen Yhtiön Listautumisannin toteuttamista (tilannepäivä 28.2.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout X Fund A L.P 4 741 198  49,0
CapMan Buyout X Fund B Ky 1 982 692  20,5
Avus Oy 429 290 4,4
Tiipeti Oy 429 290 4,4
KTR-Invest Oy 429 290 4,4
Mantereenniemi Oy 429 290 4,4
Tapio Pajuharju 220 000 2,3
David Ahonen 135 000 1,4
Timo Harvia 128 750 1,3
Teemu Harvia 128 750 1,3
Kymmenen suurinta, yhteensä

9 053 550

93,5

Muut osakkeenomistajat 626 250 6,5
Yhteensä

9 679 800

100,0

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.