Harvia Oyj: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu ja vakauttamisajan päättäminen

Pörssitiedotteet | 20.04.2018

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2018 KLO 22.00

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu ja vakauttamisajan päättäminen

Viitaten Harvia Oyj:n ("Harvia", "Yhtiö") 9.3.2018 julkaisemaan listalleottoesitteeseen ja Yhtiön 21.3.2018 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Harvian listautumisannin ("Listautumisanti") lopputulosta, Harvia on vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Danske Bank") on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä aikavälillä 16.-20.4.2018. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut Danskelta Bankilta tiedon, että vakauttamisaika on päätetty, eikä vakauttamistoimenpiteitä enää suoriteta.

CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky (yhdessä "CapManin Hallinnoimat Rahastot") ovat Listautumisannin yhteydessä myöntäneet Danske Bankille option ostaa enintään 1 539 109 Yhtiön osaketta Listautumisannin merkintähintaan kattaakseen Listautumisannin mahdollisen lisäosakeoption. Danske Bank on tänään päättänyt osittain käyttää CapManin Hallinnoimien Rahastojen myöntämän lisäosakeoption ostamalla CapManin Hallinnoimilta Rahastoilta 1 438 437 Harvian osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palauttaa Listautumisantiin liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa osakkeet CapManin Hallinnoimille Rahastoille. Lisäosakeoption käyttämisen jälkeen CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat yhteensä 4 605 679 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 24,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Danske Bank (yhteyshenkilö: Jens Plenov, puh: +442074108000) on ilmoittanut suorittaneensa vakauttamistoimenpiteitä (markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 artiklan 3.2(d) mukaisesti) Nasdaq Helsingissä alla olevan mukaisesti.

Vakauttamistiedot
Liikkeeseenlaskija Harvia Oyj
Arvopaperit Liikkeeseenlaskijan osakkeet (ISIN: FI4000306873)
Listautumisannin koko 11 804 274 osaketta
Merkintähinta 5,00 euroa osakkeelta
Kaupankäyntitunnus HARVIA
Vakauttamisjärjestäjä Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

 

Vakauttamistoimenpiteet
Pvm Hinta (alin) Hinta (ylin) Hinta
(painotettu keskiarvo)
Määrä Valuutta Markkina
22.3.2018 5,00 5,00 5,00 38 126 EUR Nasdaq Helsinki
23.3.2018 5,00 5,00 5,00 56 449 EUR Nasdaq Helsinki
26.3.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
27.3.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
28.3.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
29.3.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
3.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
4.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
5.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
6.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
9.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
10.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
11.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
12.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
13.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
16.4.2018 5,00 5,00 5,00 100 EUR Nasdaq Helsinki
17.4.2018 5,00 5,00 5,00 2 253 EUR Nasdaq Helsinki
18.4.2018 5,00 5,00 5,00 326 EUR Nasdaq Helsinki
19.4.2018 - - - - EUR Nasdaq Helsinki
20.4.2018 5,00 5,00 5,00 3 418 EUR Nasdaq Helsinki

 

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

p. +358 50 5774 200

tapio.pajuharju@harvia.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa

Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville

oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.