Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2023

Pörssitiedotteet | 02.11.2023

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 2.11.2023 klo 9.00


Harvia Q3 2023: Vahva kannattavuus ja kassavirta, liikevaihto laski haastavan Euroopan markkinan vuoksi


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2023:

 • Liikevaihto laski 9,2 % ja oli 34,0 milj. euroa (37,4). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 6,8 % ja oli 34,9 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -4,9 %.
 • Liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (7,3) eli 20,0 % (19,5) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (7,6) eli 20,3 % (20,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 7,2 milj. euroa (20,6 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,3 milj. euroa (9,8) ja kassavirtasuhde 98,7 % (105,6).

Tammi–syyskuu 2023:

 • Liikevaihto laski 17,2 % ja oli 111,1 milj. euroa (134,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 16,5 % ja oli 112,1 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -13,6 %.
 • Liikevoitto oli 23,8 milj. euroa (28,1) eli 21,4 % (20,9) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 24,1 milj. euroa (28,5) eli 21,7 % (21,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 24,6 milj. euroa (22,0 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 29,1 milj. euroa (18,9) ja kassavirtasuhde oli 101,2 % (56,4). Nettokäyttöpääoman muutos lisäsi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.
 • Nettovelka oli 40,6 milj. euroa (60,1). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,1 (1,3).
 • Omavaraisuusaste oli 47,7 % (44,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,86 euroa (1,23). 
 • Harvia Oyj:n hallitus nimitti 28.3.2023 Harvian toimitusjohtajaksi Matias Järnefeltin. Järnefelt aloitti tehtävässään 1.6.2023.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos 1-9/
2023
1-9/
2022
Muutos 1-12/
2022
Liikevaihto 34,0 37,4 -9,2 % 111,1 134,3 -17,2 % 172,4
Käyttökate 8,3 8,9 -6,8 % 28,5 33,0 -13,8 % 41,2
% liikevaihdosta 24,5 % 23,9 %   25,6 % 24,6 %   23,9 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 0,3 -68,4 % 0,3 0,4 -20,2 % 1,8
Oikaistu käyttökate ** 8,4 9,3 -9,1 % 28,8 33,4 -13,9 % 42,9
% liikevaihdosta 24,8 % 24,8 %   25,9 % 24,9 %   24,9 %
Liikevoitto 6,8 7,3 -7,1 % 23,8 28,1 -15,3 % 34,7
% liikevaihdosta 20,0 % 19,5 %   21,4 % 20,9 %   20,1 %
Oikaistu liikevoitto ** 6,9 7,6 -9,8 % 24,1 28,5 -15,3 % 36,5
% liikevaihdosta 20,3 % 20,4 %   21,7 % 21,2 %   21,1 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,24 0,34 -29,9 % 0,86 1,23 -30,4 % 1,45
Operatiivinen vapaa kassavirta 8,3 9,8 -14,9 % 29,1 18,9 54,5 % 34,0
Kassavirtasuhde 98,7 % 105,6 %   101,2 % 56,4 %   79,1 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -0,8 -32,5 % -1,7 -2,9 -41,7 % -3,6
Nettovelka 40,6 60,1 -32,5 % 40,6 60,1 -32,5 % 54,5
Velkaantumisaste 1,1 1,3   1,1 1,3   1,3
Nettokäyttöpääoma 35,9 49,1 -26,9 % 35,9 49,1 -26,9 % 45,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 42,5 % 61,5 %   42,5 % 61,5 %   54,5 %
Omavaraisuusaste 47,7 % 44,9 %   47,7 % 44,9 %   47,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 600 731 -17,9 % 600 731 -17,9 % 633

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Vuoden 2023 kolmas neljännes oli jälleen osoitus Harvian kyvystä säilyttää vahva kannattavuus ja kassavirta haastavissa markkinaolosuhteissa.

Liikevaihtomme oli kolmannella vuosineljänneksellä 34,0 milj. euroa laskien 9,2 % edellisvuoteen verrattuna. Venäjän markkinasta poistuminen vaikutti edelleen myyntiimme ja kannattavuutemme negatiivisesti, samoin valuuttakurssien muutokset kasvavissa määrin. Orgaaninen kasvu oli -4,9 %. Vaikka liikevaihto laski yhä, muutoksen suuruus oli pienempi kuin vuoden 2023 aikaisemmilla neljänneksillä.

Huomattavat erot myynnin kehityksessä Euroopan ja sen ulkopuolisten markkinoiden välillä jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä. Pohjois-Amerikassa, josta on tullut suurin raportoitu markkina-alueemme, markkinan ja Harvian myynnin kasvu jatkui erittäin positiivisena. Tämä heijastui myös konserninlaajuiseen saunojen myyntiin, sillä saunat muodostavat valtaosan Pohjois-Amerikan liiketoiminnastamme. Myyntisuorituksemme oli vahva myös Aasiassa, mukaan lukien Japanissa, jossa jatkuva työmme näkyy kasvavana myyntinä.

Euroopassa matala kuluttajaluottamus, korkeammat korot ja rakennusalan vaikeudet vaikuttivat edelleen myyntiin. Myynnin lasku jatkui DACH-alueella. Haastava markkinaympäristö näkyi myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden heikentyneessä kysynnässä. Vaikeat markkinaolosuhteet heijastuivat lähes kaikkien tuoteryhmien myyntiin.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 6,9 milj. euroa, missä oli laskua 9,8 % vertailujaksosta. Oikaistu liikevoitto oli 20,3 % liikevaihdosta. Systemaattiset toimet hinnoittelun, kapasiteetin ja toimitusketjun sopeuttamiseksi markkinaympäristöön tukivat jälleen Harvian kannattavuutta, joka vastasi pitkän aikavälin tavoitetasoamme. Operatiivinen vapaa kassavirta oli myös vahva, 8,3 milj. euroa. Tämän lisäksi onnistuimme alentamaan varastojamme tinkimättä palvelutasostamme. Syyskuussa vahvistimme toimitusketjumme resilienssiä ostamalla italialaisen sähkömekaanisten ajastimien valmistajan Phoenix El-Mecin. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni koko Harvian tiimille ja kumppaneillemme erinomaisesta työstä kolmannella vuosineljänneksellä.

Harvia jatkaa kannattavan kasvun luomista etenkin Euroopan ulkopuolella houkuttelevilla ja suurilla markkinoilla, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisäksi aiomme vahvistaa asemaamme, parantaa tehokkuutta ja etsiä kasvun lähteitä myös Euroopassa, vaikka alueen markkinaympäristö näyttääkin säilyvän toistaiseksi haastavana. Kaikki nämä toimet tukevat Harvian strategisia kulmakiviä – maantieteellistä laajentumista, keskiostoksen arvon kasvattamista ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista.

Vahvistaakseen strategian toteuttamista Harvia tulee muuttamaan organisaatiorakennettaan ja johtoryhmäänsä 17.10. julkaistun tiedotteen mukaisesti. Uusi rakenne muodostuu neljästä myyntialueesta ja viidestä konsernitoiminnosta, minkä lisäksi premium-brändillämme EOS:lla on paikka johtoryhmässä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024, ja niiden avulla vahvistamme asiakas- ja markkinalähtöisyyttämme sekä edistämme orgaanista kasvua. Haluamme myös vahvistaa innovaatio- ja erottautumiskyvykkyyksiämme ja hyödyntää aiempaa paremmin konsernin synergioita.

Jatkamme työtä Harvian strategisten kulmakivien eteen organisaatiomuutosten ja toimintatapojen eteenpäin viemisen rinnalla. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme pysyvät muuttumattomina. Tutkimme edelleen myös mahdollisuuksia kasvaa yrityskaupoin, joihin uusi organisaatiorakenne tarjoaa hyvän alustan. Vaikka markkinaolosuhteet vaihtelevat lyhyellä aikavälillä, sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin potentiaali ja mahdollisuudet ovat houkuttelevat. Olen vakuuttunut, että Harvialla on valoisa tulevaisuus sauna- ja spa-markkinan johtavana toimijana.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 2.11.2023 klo 11.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/q3-2023.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.


Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite