Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2023

Pörssitiedotteet | 10.08.2023

Harvia Oyj, puolivuosikatsaus 10.8.2023 klo 9.00


Harvia H1 2023: Kannattavuus säilyi vakaana, haastavat markkinaolosuhteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoon

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti–kesäkuu 2023:

 • Liikevaihto laski 22,3 % ja oli 35,8 milj. euroa (46,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 21,3 % ja oli 36,2 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -17,8 %.
 • Liikevoitto oli 7,8 milj. euroa (8,7) eli 21,9 % (19,0) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 8,0 milj. euroa (8,8) eli 22,3 % (19,1) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 8,2 milj. euroa (22,6 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 9,1 milj. euroa (2,1) ja kassavirtasuhde 96,1 % (19,8).

Tammi–kesäkuu 2023

 • Liikevaihto laski 20,3 % ja oli 77,2 milj. euroa (96,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 20,3 % ja oli 77,2 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -17,0 %.
 • Liikevoitto oli 17,0 milj. euroa (20,8) eli 22,1 % (21,5) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 17,3 milj. euroa (20,9) eli 22,4 % (21,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 17,4 milj. euroa (22,5 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 20,8 milj. euroa (9,1) ja kassavirtasuhde oli 102,2 % (37,5). Nettokäyttöpääoman muutos lisäsi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.
 • Nettovelka oli 45,8 milj. euroa (47,2). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,2 (0,9).
 • Omavaraisuusaste oli 46,3 % (44,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,89). 
 • Harvia Oyj:n hallitus nimitti 28.3.2023 Harvian toimitusjohtajaksi Matias Järnefeltin. Järnefelt aloitti tehtävässään 1.6.2023.

Avainluvut

Milj. euroa 4−6/
2023
4−6/
2022
Muutos 1−6/
2023
1−6/
2022
Muutos 1−12/
2022
Liikevaihto 35,8 46,0 -22,3 % 77,2 96,8 -20,3 % 172,4
Käyttökate 9,4 10,4 -9,5 % 20,1 24,1 -16,4 % 41,2
% liikevaihdosta 26,2 % 22,5 %   26,1 % 24,9 %   23,9 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 0,1 109,6 % 0,2 0,1 217,4 % 1,8
Oikaistu käyttökate ** 9,5 10,4 -8,8 % 20,4 24,1 -15,7 % 42,9
% liikevaihdosta 26,6 % 22,7 %   26,4 % 24,9 %   24,9 %
Liikevoitto 7,8 8,7 -10,2 % 17,0 20,8 -18,1 % 34,7
% liikevaihdosta 21,9 % 19,0 %   22,1 % 21,5 %   20,1 %
Oikaistu liikevoitto ** 8,0 8,8 -9,3 % 17,3 20,9 -17,4 % 36,5
% liikevaihdosta 22,3 % 19,1 %   22,4 % 21,6 %   21,1 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,28 0,40 -28,4 % 0,62 0,89 -30,6 % 1,45
Operatiivinen vapaa kassavirta 9,1 2,1 341,7 % 20,8 9,1 129,7 % 34,0
Kassavirtasuhde 96,1 % 19,8 %   102,2 % 37,5 %   79,1 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -1,2 -25,8 % -1,2 -2,1 -45,0 % -3,6
Nettovelka 45,8 47,2 -2,9 % 45,8 47,2 -2,9 % 54,5
Velkaantumisaste 1,2 0,9   1,2 0,9   1,3
Nettokäyttöpääoma 36,5 55,8 -34,7 % 36,5 55,8 -34,7 % 45,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 47,7 % 80,9 %   47,7 % 80,9 %   54,5 %
Omavaraisuusaste 46,3 % 44,4 %   46,3 % 44,4 %   47,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 619 821 -24,6 % 619 821 -24,6 % 633

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä Harvia osoitti jälleen erinomaista kykyä säilyttää vakaa kannattavuus ja kassavirta haastavissa ja vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Myyntisuoritustamme heikensivät yhä matala kuluttajaluottamus, koholla oleva inflaatio sekä korkeat korot usealla avainmarkkinalla.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä liikevaihtomme oli 35,8 miljoonaa euroa, missä oli laskua 22,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Markkinaolosuhteet ja myyntisuorituksemme vaihtelivat yhä voimakkaasti eri markkina-alueiden välillä vuoden toisella neljänneksellä. Euroopassa matala kuluttajaluottamus, koholla oleva inflaatio, korkeat korot ja tästä seurannut varovaisuus harkinnanvaraisessa kuluttamisessa vaikuttivat myyntiimme negatiivisesti erityisesti DACH-alueella, mutta laskua oli myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaikutus tuntui läpi tuoteryhmien, vaikkakin höyrygeneraattorien ja kiuaskivien myynti oli verrattain vakaampaa. Olemme lisäksi nähneet joitain merkkejä siitä, että sauna- ja spa-markkinan kausivaihtelu on siirtymässä kohti pandemiaa edeltävää kaavaa, jossa kysyntä on hieman matalampaa kesällä ja korkeampaa vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Pohjois-Amerikassa Harvia kasvoi vahvasti koko markkinan pysyessä kasvu-uralla. Pohjois-Amerikan vahva myyntisuoritus tuki koko konsernin saunamyyntiä. Kysyntä Muut maat -alueella oli terveellä tasolla, mutta viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna myyntimme tulokseen alueella vaikuttivat negatiivisesti poistuminen Venäjältä sekä matalampi projektilaskutus etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Työmme myynnin vauhdittamiseksi monilla Aasian markkinoilla edistyi kuitenkin hyvin ja suunnitelmien mukaisesti, mukaan lukien jalansijan kasvattaminen Japanissa yhteisyrityksen avulla.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa, missä oli laskua 9,3 % viime vuodesta. Oikaistu liikevoitto oli 22,3 % liikevaihdosta. Onnistuimme jälleen kerran sopeuttamaan hyvin toimintamme, kustannuksemme ja hinnoittelumme vallitsevaan markkinaympäristöön − heikentämättä palvelutasoamme. Vaikka inflaatio pysyi koholla toisella vuosineljänneksellä, kustannuspaine hellitti hieman joissakin keskeisissä materiaaleissa ja komponenteissa. Toimenpiteemme käyttöpääoman hallinnan osalta yhdessä maltillisen investointitason kanssa vaikuttivat positiivisesti Harvian operatiiviseen vapaaseen kassavirtaan, joka oli vahva 9,1 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Kaikki tämä heijastaa Harvian tiimin ja kumppaneidemme erinomaista työtä, josta haluan ilmaista kiitokseni ja arvostukseni.

Kaikkien nykyisten toimenpiteiden lisäksi panostamme jatkossa entisestään kasvua tukeviin toimiin etenkin vahvalla Pohjois-Amerikan markkinalla sekä Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Vaikka markkinaolosuhteet DACH-alueella ja laajemmin Euroopassa eivät näytä vielä elpymisen merkkejä, on alueita, joilla voimme toimia kasvattaaksemme asemaamme edelleen. Lisäksi jatkamme markkinakysynnän sekä kustannusten kehityksen tarkkaa seuraamista ja mukautamme ketterästi hinnoitteluamme, toimintaamme sekä kustannusrakennettamme myös tulevaisuudessa.

Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat muuttumattomat. Haemme edelleen orgaanista kasvua edistämällä myyntiämme ja innovaatiotyötämme. Jatkamme aktiivisesti strategisten mahdollisuuksien tunnistamista ja arviointia yrityskaupparintamalla. Katsoessani tulevaisuuteen olen vakuuttunut, että Harvia jatkaa ykköspelurin asemansa vahvistamista houkuttelevalla sauna- ja spa-markkinalla.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 10.8.2023 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2023-08-10-q2results.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite