Palkitseminen

Harvian palkitsemisperiaatteet

Harvian palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Harvian palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen. Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista.

Palkitseminen tukee yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää yhtiön kilpailukykyä.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Harvian hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu on osoitettu yhtiökokouksen 2020 päätöksen perusteella perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäväksi.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2022

Harvian 7.4.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Lue lisää hallituksen palkitsemisesta Palkitsemisraportista 2022.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään.

Yhtiön hallitus asettaa toimitusjohtajan suoritustavoitteet. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusjakso on vuoden mittainen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vuodelta 2022 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin suoritepalkkion osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä peruspalkasta, mikä oli sama kuin vuonna 2021. Suoritepalkkion maksaminen perustuu tavoitetasoon konsernin konsolidoidusta oikaistusta liikevoitosta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu Harvia Suomen yhtiöiden henkilöstön kattavaan tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

 

Toimitusjohtaja Pajuharju ilmoitti marraskuussa 2022 jättävänsä Harvian toimitusjohtajan tehtävät toukokuussa 2023. Pajuharju on oikeutettu vuodelta 2022 maksettavaan lyhyen aikavälin suoritepalkkioon sekä vuoden 2022 tulospalkkioon.

Toimitusjohtaja kuuluu Harvian toimitusjohtajalle ja avainhenkilöille suunnattuun osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmästä on kerrottu alempana kohdassa Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä. Toimitusjohtaja Pajuharju ei ole oikeutettu kannustinjärjestelmän ansaintajaksolta 2020−2022 keväällä 2023 maksettavaan osakepalkkioon irtisanoutumisensa vuoksi.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2022

 

Toimitusjohtajan toimisuhteen keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään, jonka hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on  maksupohjainen. Toimitusjohtajalla on Harvian puolesta henkivakuutus, edunsaajina toimitusjohtajan omaiset.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoriteperusteisista kannustinohjelmista.

Vuonna 2022 voimassa olleessa ohjelmassa muun johtoryhmän suoritepalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä.

Tilikaudelta 2022 suoritepalkkiota maksetaan muille johtoryhmän jäsenille korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Alla olevassa taulukossa esitetään muulle johtoryhmälle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä.

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot, euroa

Kiinteät peruspalkat1 Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 20212
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019-20213 Yhteensä
1 177 155 311 259 1 949 319 3 437 733

1) Sisältäen luontois- ja työsuhde-edut. Harvian johtoryhmälle maksettiin syys−joulukuussa 2022 peruspalkka vain osittain perustuen sen vapaaehtoiseen paatokseen johtoryhmän jäsenten palkan alentamisesta mainitulla ajanjaksolla.

2) Vuonna 2021 voimassa ollessa suoritepalkkio-ohjelmassa palkkio oli korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista.

3) Osakepalkkion arvo, brutto. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin 67 594 osaketta bruttona ja osakkeiden arvo luovutuspäivänä oli 1 949 319 euroa. Bruttoansainnasta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksettiin osakkeina.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

 

Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksot ovat 2018–2020, 2019−2021, 2020−2022, 2021−2023 ja 2022−2024. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet, sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan osakkeina tai joissain tilanteissa rahana kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä. Järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoa tai osakeomistuksen määrään liittyviä ehtoja.

Palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2018‒2020 maksettiin keväällä 2021. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastasi 89 727 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastasi bruttoansaintaa, josta vähennettiin osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksettiin osakkeina.

Palkkiot ansaintajaksolta 2019‒2021 maksettiin keväällä 2022. Ohjelman ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastasi 101 390 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastasi bruttoansaintaa, josta vähennettiin osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksettiin osakkeina.

Järjestelmän mukainen palkkio toimitusjohtajalle maksettiin keväällä 2022 yhtiön osakkeina. Toimitusjohtaja sai yhteensä 23 124 brutto-osaketta. Johtoryhmän jäsenille sekä johtoryhmään kuulumattomille kannustinjärjestelmän jäsenille maksettiin yhteensä 78 266 brutto-osaketta vastaava palkkio.

Ansaintajaksolla 2020–2022 kannustinjärjestelmään kuului 12 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyivät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2020–2022 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 35 809 Harvia Oyj:n osaketta, mikä ei sisällä toimitusjohtajan osakepalkkiota. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

 

Ansaintajaksolla 2021–2023 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2021–2023 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 33 500 Harvia Oyj:n osaketta. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021-2023 maksetaan keväällä 2024.

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2022 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ajanjaksolle 2022−2024. Ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä. Ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun, vastuullisuustavoitteisiin sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2022−2024 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 73 600 Harvia Oyj:n osaketta. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2025.

Ansaintajaksojen osakepalkkioiden kokonaismäärät vastaavat bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana.