Palkitseminen

Harvian palkitsemisperiaatteet

Harvian palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Harvian palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen. Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista.

Palkitseminen tukee yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää yhtiön kilpailukykyä.

Palkitsemispolitiikka 2024

Palkitsemispolitiikka 2024 esitettiin 26.4.2024 pidetylle Harvian varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 neuvoa-antavaa äänestystä varten. Yhtiökokous päätti hylätä yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Harvia noudattaa vuoden 2024 yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Harvian hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu on osoitettu yhtiökokouksen 2020 päätöksen perusteella perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäväksi.

Hallituksen palkitseminen

Harvian 26.4.2024 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella kuukausipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 5 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 3 500 euroa (mikäli hallitukselle valitaan varapuheenjohtaja)
  • muut hallituksen jäsenet 3 000 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 600 euroa per kokous. Valiokuntapalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Kaikki palkkio-osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.−31.3.2024 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten lukuun ja maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2024 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole Harvian lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkioita Harvia-konserniin kuuluvilta muilta yhtiöiltä.

Lue lisää hallituksen palkitsemisesta Palkitsemisraportista 2023.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista.

Toimitusjohtaja Järnefeltin kuukausipalkka on 1.4.2024 alkaen 40 000 euroa. Toimitusjohtajalla on oikeus yhtiön autopolitiikan mukaiseen työsuhdeautoon ja työsuhdepuhelimeen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhtiön hallitus asettaa toimitusjohtajan suoritustavoitteet. Hallituksen määrittämissä kriteereissä voidaan ottaa huomioon toimitusjohtajan henkilökohtaiset tavoitteet, esimerkiksi yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusjakso on vuoden mittainen. Palkitsemispolitiikan mukaan maksettavan vuosittaisen suoritepalkkion enimmäismäärä on 100 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta (brutto).

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu Harvia Suomen yhtiöiden henkilöstön kattavaan tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtaja kuuluu Harvian johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksojen 2023−2025 ja 2024−2026 piiriin. Toimitusjohtajalle ansaintajaksolta 2023−2025 maksettavien Harvian osakkeiden määrä voi olla enintään 13 835 osaketta (brutto) ja ansaintajaksolta 2024−2026 enintään 11 893 osaketta. Järjestelmästä on kerrottu alempana kohdassa Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä.

Lisätietoa Harvian toimitusjohtajan palkitsemisesta on luettavissa Palkitsemisraportissa vuodelta 2023.

Toimitusjohtajan toimisuhteen keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoriteperusteisista kannustinohjelmista.

Vuonna 2023 voimassa olleessa ohjelmassa muun johtoryhmän suoritepalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä johtoryhmän jäsenille yhteisen kannattavuustavoitteen saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä.

Tilikaudelta 2023 suoritepalkkiota maksetaan muille johtoryhmän jäsenille henkilöstä riippuen korkeintaan kolmen tai neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvo enimmäismäärästä on 1/3 ja kannattavuustavoitteen 2/3.

Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat henkilöstön kattavaan tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2023 maksetut palkkiot, euroa

Kiinteät peruspalkat1 Maksetut muuttuvat lyhyen aikavälin suorituspalkkiot ansainta-vuodelta 20222 Tulospalkkio-järjestelmän nojalla maksetut palkkiot vuodelta 2022 Pitkän aikavälin osakekannustin-järjestelmän 2020−20223 nojalla maksetut palkkiot Yhteensä
1 337 540 55 575 39 232 454 769 1 887 116

1) Sisältäen luontois- ja työsuhde-edut.

2) Tilikaudelta 2022 suoritepalkkiota maksettiin muille johtoryhmän jäsenille korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista.

3) Osakepalkkion arvo, brutto. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 23 788 osaketta bruttona, ja osakkeiden arvo luovutuspäivänä oli 22,487 euroa osakkeelta (keskikurssi 30.5.2023). Bruttoansainnasta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksettiin osakkeina.

Muiden johtoryhmän toimisuhteiden keskeiset ehdot

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Johtoryhmän seitsemällä jäsenellä oli vuonna 2023 käytössään autoetu ja kahdella johtoryhmän jäsenellä työsuhdeasunto.

Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. Palkkioiden maksaminen liikevaihdon orgaanisen suorituskriteerin perusteella edellyttää, että Harvia saavuttaa ansaintajaksolla tietyn liiketulosmarginaalin.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan osakkeina tai joissain tilanteissa rahana kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä. Järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoa tai osakeomistuksen määrään liittyviä ehtoja.

Ansaintajaksojen osakepalkkioiden kokonaismäärät vastaavat bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana.

Yhteenveto

Ansaintajakso Tavoitteet Bruttoansainta, yhteensä enintään Maksuajankohta
2020−2022 Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu 35 809 Kevät 2023
2021−2023 Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, vastuullisuus (vastuullisuusstrategia ja -mittarit) 33 500 Kevät 2024
2022−2024 Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, vastuullisuus (CO2-päästöjen vähentäminen) 73 600 Kevät 2025
2023−2025 Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, CO2-päästöjen vähentäminen 61 600 Kevät 2026
2024−2026 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon kasvu, CO2-päästöjen vähentäminen 68 100 Kevät 2027

Palkkioiden maksaminen liikevaihdon kasvun suorituskriteerin perusteella edellyttää, että Harvia saavuttaa ansaintajaksolla tietyn liiketulosmarginaalin.