Palkitseminen

Harvian palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

 

HALLITUKSEN PALKKIOT

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Harvian 2.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 500 euroa ja kunkin jäsenen kuukausipalkkio on 2 000 euroa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 300 euroa ja kunkin tarkastusvaliokunnan jäsenen kuukausipalkkio on 650 euroa. Hallituksen jäsenelle Anders Björkellille ei makseta palkkiota hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä.

Hallituksen jäsenet eivät ole Harvian lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

 

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKKIOT

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejär­jestelmään.

Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Hallitus myös seuraa bonuspalkkion maksun kriteerien toteutumista.

Vuonna 2018 voimassa olleen ohjelman alla toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä. Tulospalkkaa maksetaan korkeintaan 2 kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Yhtiön toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksettu palkka luontaisetuineen oli yhteensä 437 968 euroa. Bonuspalkkiota maksettiin 75 822 euroa. Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yhtiön toi­mitusjohtajalle hankkiman lisäeläkevakuutuksen vuosikustannus oli 8 500 euroa. Yhtiö on myös sitoutunut ottamaan toimitusjohtajan puolesta henkivakuutuksen.

Yhtiön johtoryhmälle (pois lukien toimitusjohtaja) vuonna 2018 maksetut palkat ja luontaisedut olivat yhteensä 742 392 euroa. Bonuspalkkioita maksettiin yhteensä 107 505 euroa. Muilla johtoryhmän jäse­nillä ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Toimitusjohtajalla ja osalla johtoryhmän jäsenistä on lisäksi autoetu, lisäksi toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on asuntoetu.

 

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN TOIMISUHTEIDEN EHDOT

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaan tämän kuuden kuukauden palkkaa mahdollisine bonuksineen.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Konsernin toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on Harvian puolesta henkivakuutus ja ylimääräinen eläkevakuutus. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on maksupohjainen.

 

OSAKEPERUSTEINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 Harvian toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018−2020, 2019−2021 ja 2020−2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet, sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä osakepalkkiot maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, jotka ostetaan markkinoilta, eikä kannustinjärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun ja liiketulosmarginaaliin. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 125 000 Harvian osaketta, mikä päätöspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastaa noin 715 tuhatta euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2021.

 

YHTEISSIJOITUSJÄRJESTELMÄT

Harvia on toteuttanut tietyille sen johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnatun yhteissijoitusjärjestelyn. Yhteissijoitusjärjestelyjä toteutettiin vuosina 2014–2017 Harvian palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden kanssa.

Sopimusten mukaan järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt sijoittivat Harvia Holding Oy:n (nykyinen Harvia Oyj) liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakaslainoihin. Kyseiset osakaslainat erääntyivät vuoden 2018 listautumisen yhteydessä ja maksettiin takaisin.

Lue lisää viimeisimmästä Palkka- ja palkkioselvityksestä: Harvia Oyj Palkka- ja palkkioselvitys