Palkitseminen

Harvian palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

Palkitsemispolitiikka
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Hallituksen jäsenet eivät ole Harvian lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2020

Harvian 2.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Kalle Kekkoselle ei makseta palkkioita hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja bonuksesta. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään.

Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Hallitus myös seuraa bonuspalkkion maksun kriteerien toteutumista.

Vuonna 2019 voimassa olleessa ohjelmassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä. Tulospalkkaa maksetaan korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Toimitusjohtajalla ja osalla johtoryhmän jäsenistä on lisäksi autoetu, lisäksi toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on asuntoetu.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot vuonna 2019

Yhtiön toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksettu palkka luontaisetuineen oli yhteensä 443 822 euroa. Vuoden 2018 suoriutumiseen perustuvia bonuspalkkioita (jotka maksettiin vuonna 2019) maksettiin 62 902 euroa.

Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yhtiön toimitusjohtajalle hankkiman lisäeläkevakuutuksen vuosikustannus oli 8 500 euroa. Yhtiö on myös sitoutunut ottamaan toimitusjohtajan puolesta henkivakuutuksen. Yhtiön muille johtoryhmälle jäsenille vuonna 2019 maksetut palkat ja luontaisedut olivat yhteensä 840 565 euroa. Vuoden 2018 suoritutumiseen perustuvia bonuspalkkioita (jotka maksettiin vuonna 2019) maksettiin yhteensä 77 521 euroa. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden ehdot

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Konsernin toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on soveltuvan lainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla on Harvian puolesta henkivakuutus ja ylimääräinen eläkevakuutus. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on maksupohjainen.

Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 Harvian toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018−2020, 2019−2021 ja 2020−2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 10 henkilöä, ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun ja liiketulosmarginaaliin. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 125 000 Harvian osaketta, mikä päätöspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastaa noin 715 tuhatta euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan
osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2021.

Harvian hallitus päätti 17.12.2019 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2019−2021. Ansaintajaksolla 2019−2021 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 13 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2019−2021 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2019−2021 maksetaan keväällä 2022.