Palkitseminen

Harvian palkitsemisperiaatteet

Harvian palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Harvian palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen. Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista.

Palkitseminen tukee yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää yhtiön kilpailukykyä.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Harvian hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu on osoitettu yhtiökokouksen 2020 päätöksen perusteella perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäväksi.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023

Harvian 20.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä noin 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja noin 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.−31.3.2023 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2023 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Tarkastusvaliokunnan palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Lue lisää hallituksen palkitsemisesta Palkitsemisraportista 2022.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista.

Toimitusjohtaja Järnefeltin kuukausipalkka on 35 000 euroa kuukaudessa. Tiettyjen ehtojen täyttyessä hallitus voi päättää toimitusjohtajan kuukausipalkan korottamisesta 1.4.2024 alkaen 40 000 euroon. Toimitusjohtajalla on oikeus yhtiön autopolitiikan mukaiseen työsuhdeautoon ja työsuhdepuhelimeen.

Yhtiön hallitus asettaa toimitusjohtajan suoritustavoitteet. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusjakso on vuoden mittainen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vuodelta 2023 toimitusjohtaja Järnefeltin lyhyen aikavälin suoritepalkkion osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Suoritepalkkion maksaminen perustuu tavoitetasoon konsernin konsolidoidusta oikaistusta liikevoitosta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollisen palkkion maksamisessa huomioidaan toimisuhteen alkamisajankohta 1.6.2023.

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu Harvia Suomen yhtiöiden henkilöstön kattavaan tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtaja kuuluu Harvian johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2023−2025 piiriin. Toimitusjohtajalle ansaintajaksolta maksettavien Harvian osakkeiden määrä voi olla enintään 13 835 osaketta (brutto). Järjestelmästä on kerrottu alempana kohdassa Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä.

Lisätietoa Harvian palkitsemisesta on luettavissa Palkitsemisraportissa vuodelta 2022.

 

Toimitusjohtajan toimisuhteen keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoriteperusteisista kannustinohjelmista.

Vuonna 2022 voimassa olleessa ohjelmassa muun johtoryhmän suoritepalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä.

Tilikaudelta 2022 suoritepalkkiota maksetaan muille johtoryhmän jäsenille korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Alla olevassa taulukossa esitetään muulle johtoryhmälle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä.

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot, euroa

Kiinteät peruspalkat1 Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 20212
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019-20213 Yhteensä
1 177 155 311 259 1 949 319 3 437 733

1) Sisältäen luontois- ja työsuhde-edut. Harvian johtoryhmälle maksettiin syys−joulukuussa 2022 peruspalkka vain osittain perustuen sen vapaaehtoiseen paatokseen johtoryhmän jäsenten palkan alentamisesta mainitulla ajanjaksolla.

2) Vuonna 2021 voimassa ollessa suoritepalkkio-ohjelmassa palkkio oli korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista.

3) Osakepalkkion arvo, brutto. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin 67 594 osaketta bruttona ja osakkeiden arvo luovutuspäivänä oli 1 949 319 euroa. Bruttoansainnasta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksettiin osakkeina.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

 

Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. Palkkioiden maksaminen liikevaihdon orgaanisen suorituskriteerin perusteella edellyttää, että Harvia saavuttaa ansaintajaksolla tietyn liiketulosmarginaalin.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan osakkeina tai joissain tilanteissa rahana kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä. Järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoa tai osakeomistuksen määrään liittyviä ehtoja.

Ansaintajaksojen osakepalkkioiden kokonaismäärät vastaavat bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana.

Yhteenveto

Ansaintajakso Tavoitteet Bruttoansainta, yhteensä Maksuajankohta
2018−2020 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, liiketulosmarginaali 89 727 Kevät 2021
2019−2021 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, liiketulosmarginaali 101 390 Kevät 2022
2020−2022 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, liiketulosmarginaali 35 809 Kevät 2023
2021−2023 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, liiketulosmarginaali; vastuullisuus (vastuullisuusstrategia ja -mittarit) 33 500 Kevät 2024
2022−2024 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, liiketulosmarginaali; vastuullisuus (CO2-päästöjen väheneminen) 73 600 Kevät 2025
2023−2025 Osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon orgaaninen kasvu, CO2-päästöjen väheneminen, liiketulosmarginaali 61 600 Kevät 2026