Palkitseminen

Harvian palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Harvian palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen. Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista.

Palkitseminen tukee yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää yhtiön kilpailukykyä.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Harvian hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu on jatkossa osoitettu yhtiökokouksen 2020 päätöksen perusteella perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäväksi.

HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2021

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista.

Yhtiön hallitus asettaa toimitusjohtajan suoritustavoitteet. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusjakso on vuoden mittainen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vuodelta 2020 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin suoritepalkkion osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Suoritepalkkion maksaminen perustuu tavoitetasoon konsernin konsolidoidusta oikaistusta liikevoitosta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020


Toimitusjohtaja kuuluu Harvian toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattuun osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmästä on kerrottu alempana kohdassa Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä.

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään, jonka hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on  maksupohjainen

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoriteperusteisista kannustinohjelmista.

Vuonna 2020 voimassa olleessa ohjelmassa muun johtoryhmän suoritepalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kriteerien täyttyminen tukee Harvian pitkän aikavälin taloudellista menestymistä.

Tilikaudelta 2020 suoritepalkkiota maksetaan muille johtoryhmän jäsenille korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet, jotka ovat Harvia Oyj:n, Harvia Group Oy:n tai Harvia Finland Oy:n palveluksessa, kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, jossa tulospalkkiota maksetaan enintään kuusi prosenttia vuosipalkasta tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Alla olevassa taulukossa esitetään muulle johtoryhmälle vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä.

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2020 maksetut palkkiot, euroa

Kiinteät peruspalkat1 Maksetut

bonuspalkkiot vuodelta 20192

Yhteensä
1 136 077 211 273 1 347 350

1) Sisältäen luontois- ja työsuhde-edut

2) Vuonna 2019 voimassa ollessa suoritepalkkio-ohjelmassa palkkio oli korkeintaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä, ja yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilökohtaisista tavoitteista.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden ehdot

Toimitusjohtajan sopimukseen sovelletaan molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimukseen sisältyy 12 kuukauden kilpailukielto toimisuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa tämän kuuden kuukauden palkkaa.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Konsernin toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on soveltuvan lainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla on Harvian puolesta henkivakuutus ja ylimääräinen eläkevakuutus. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on maksupohjainen.

Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä

Harvian hallitus päätti 21.5.2018 Harvian toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018−2020, 2019−2021 ja 2020−2022. Maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan osakkeina tai joissain tilanteissa rahana kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä.

Palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2018‒2020 maksetaan keväällä 2021. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa 89 727 Harvian osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Järjestelmän mukainen palkkio toimitusjohtajalle maksetaan keväällä 2021 yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan rahana. Vuoden 2021 aikana toimitusjohtaja saa 25 358 brutto-osaketta tästä ohjelmasta. Johtoryhmälle maksetaan yhteensä 64 369 brutto-osaketta.

Ansaintajaksolla 2019–2021 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 13 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2019–2021 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2019–2021 maksetaan keväällä 2022.

Ansaintajaksolla 2020–2022 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2020–2022 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 50 000 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2020-2022 maksetaan keväällä 2023.