Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Harvian johtamista. Harvia-konsernin riskienhallintaa ohjaa riskien hallintapolitiikka (Risk Management Policy). Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on kannustaa riskien tunnistamiseen ja niiden ennaltaehkäisevään hallintaan, varmistaa riittää riskienhallinnan taso ja sisällyttää riskienhallinta osaksi yhtiön liiketoimintaa.

Harviassa on käytössä konsernitasoinen riskien arviointi- ja raportointimalli. Konsernissa tehdään vuosittain kattava riskiarviointi, jossa konsernin strategian ja muiden tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisimpien riskien osalta arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskien hallintatoimenpiteet. Riskiarvioinnin suorittamisesta vastaa konsernin johtoryhmä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosikatsausten riskiarvioita varten. Riskiarvioinnin tulokset raportoidaan konsernin hallitukselle.

Vastuu yhtiön riskienhallinnan toteuttamisesta on konsernin johtoryhmällä. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo konsernin riskienhallinnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.