Tiedonantopolitiikka

Harvia Oyj

YLEISTÄ

Harvia Oyj (myöhemmin “Harvia” tai “Yhtiö”) noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 21.2.2018 ja se on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi. Tiedonantopolitiikka tarkistetaan säännöllisesti ja sitä muutetaan tarvittaessa.

 

TALOUS- JA SIJOITTAJAVIESTINNÄN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

Harvian viestinnän tavoitteena on tukea Yhtiön oikeaa arvonmuodostusta välittämällä oikeaa ja riittävää tietoa läpinäkyvästi kaikille Harvian sidosryhmille Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Harvia julkistaa tiedot yhtäaikaisesti kaikille sidosryhmille. Harvian viestintä perustuu tosiasioihin ja sen keskeiset periaatteet ovat avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus sekä aktiivisuus.

 

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Harvia julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei sisäpiiritiedon julkistamista lykätä MAR:n mukaisesti. MAR:n mukaan Harvia voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Harvian oikeutetut edut,
  • Tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
  • Harvia pystyy takaamaan sisäpiiritiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee hallitus tai kun se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua, Harvian toimitusjohtaja yksin tai Harvian talousjohtaja ja sisäpiirivastaava yhdessä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Harvia julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset eivät sovellu esimerkiksi tulosvaroituksiin, jotka julkistetaan aina mahdollisimman pian. Mahdollinen päätös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tehdään ja kirjataan Harvian sisäisten ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonnalle ilmoitetaan lykkäämisestä tiedon julkistamisen jälkeen.

Harvia on vahvistanut Yhtiötä, sen työntekijöitä, johtoa ja hallitusta koskevat sisäpiiriohjeet, joissa mm. ohjeistetaan tarkemmin sisäpiiritiedon ja julkistamisen lykkäysperusteiden arviointia.

 

Taloudellinen raportointi

Harvia julkistaa tietoa taloudellisesta asemastaan, tuloksestaan ja niiden kehityksestä ennalta ilmoitetun Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät ilmoitetaan ennen kunkin tilikauden päättymistä. Taloudellinen tieto ja avainluvut julkaistaan konsernitasolla.

Harvia julkaisee internetsivuillaan myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Myös muut hallinnointikoodin edellyttämät sisällöt ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

 

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Harvia noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen kutakin tulosjulkistusta. Hiljaisen jakson aikana Harvia ei tapaa osakkeenomistajia, sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinaosapuolia. Hiljaisen jakson aikana Harvia ei anna lausuntoja Yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta pääomamarkkinoiden edustajille tai medialle. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Harvia julkistaa tiedon viipymättä ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Harvia on määritellyt sellaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi, joita koskee MAR:n mukainen kaupankäyntirajoitus (suljettu ikkuna) hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan]. Nämä henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen osavuosikatsauksen, tai näitä koskevien etukäteistietojen julkistamista, julkaisupäivä mukaan lukien. Harvia on lisäksi päättänyt, että sama kaupankäyntirajoitus koskee tiettyjä muita Yhtiön määrittelemiä työntekijöitä ja Yhtiön puolesta toimivia, jotka tehtäviensä puolesta osallistuvat säännöllisesti tilinpäätösten, tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsausten valmisteluun tai jotka muuten saavat säännöllisesti tietoa näiden sisällöstä ennen niiden julkaisemista.

 

Tulevaisuudennäkymät

Harvia tiedottaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsauksen, yhteydessä arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa hallitus voi kuitenkin päättää olla antamatta ohjeistusta. Arvio tulevaisuudennäkymistä annetaan konsernista ja se koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta. Yhtiön liiketoiminta on jossain määrin riippuvainen perinteisten sauna- ja spa-markkinoiden yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja etenkin korjausrakentamismarkkinan kehityksestä. Harvian todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi Yhtiön ennakoimasta kehityksestä.

 

Tulosvaroitus

Jos Yhtiön näkemys sen tulevaisuudennäkymistä on olennaisesti muuttunut ja eroaa Yhtiön aiemmin julkistamasta arviosta tai mitä Yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä, antaa Harvia tulosvaroituksen pörssitiedotteena niin pian kuin mahdollista. Yhtiön hallitus päättää tulosvaroituksen julkistamisesta.

 

Lausunnonantajat

Lausuntoja Yhtiön toiminnasta ja kehityksestä antavat pääasiassa Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Markkinointipäällikkö vastaa pääasiassa mediasuhteista. Muut Harvian johtohenkilöt ja asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omien vastuualueidensa puitteissa.

 

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet

Harvia tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden yhteydenottoihin.

Tällaisissa tapaamisissa ja vastauksissa annettavat tiedot perustuvat Yhtiön jo julkistettuihin tietoihin tai yleisesti saatavilla olevaan tietoon.

Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta Yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa yhdessä aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

 

Analyytikoiden markkinaennusteet

Harvian verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa Yhtiötä seuraavista analyytikoista ja näiden antamista Harvia koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Analyytikoille ja sijoittajille toimitetaan ainoastaan aikaisemmin julkaistua materiaalia. Harvia voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

 

Huhut ja tietovuodot

Harvia ei kommentoi markkinahuhuja, jollei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus Yhtiön arvopaperien arvoon, Yhtiö voi julkaista pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos Harviaa koskevaa sisäpiiritietoa on ilmaistu kolmannelle taholle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan, Harvia julkaisee asiasta mahdollisimman pian pörssitiedotteen.

 

HARVIAN JULKAISEMAT TIEDOTTEET, NIIDEN JAKELU JA SAATAVUUS

Harvian pääasiallisia viestintäkanavia ovat pörssi- ja lehdistötiedotteet, Yhtiön verkkosivut sekä erilaiset tapaamiset ja tilaisuudet.
Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteilla julkistetaan tietoa päätöksistä, seikoista ja tapahtumista, joilla arvioidaan todennäköisesti olevan huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Pörssitiedotteilla julkistetaan esimerkiksi sellaiset

  • liiketoimintajärjestelyt,
  • yrityskaupat
  • investoinnit,
  • rahoitusjärjestelyt ja
  • viranomaispäätökset,

joiden Yhtiö arvioi olevan omiaan olennaisesti vaikuttamaan Harvia rahoitusvälineiden arvoon. Harvialla on käytössään sisäiset ohjeet tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden arviointiin.

Pörssitiedotteilla julkistetaan myös tilinpäätökset, puolivuotiskatsaukset, osavuosikatsaukset, Yhtiön strategian kannalta keskeisimmät seikat sekä merkittävät muutokset taloudellisessa tilanteessa tai tulevaisuuden näkymissä.

Lisäksi Harvia julkistaa sääntelyn edellyttämiä muita päätöksiä, tietoa ja tapahtumia pörssitiedotteina. Pörssitiedotteet toimitetaan viipymättä Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla. Pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

 

Lehdistötiedotteet

Harvia voi antaa lehdistötiedotteen sellaisista Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa Yhtiön sidosryhmien keskuudessa. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi pienemmät yrityskaupat, tuotelanseeraukset tai muut ajankohtaiset Yhtiön toimialaan ja toimintaan liittyvät aiheet.
Jakelu ja saatavuus

Harvian viestintä vastaa pörssitiedotteiden jakelusta Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä lehdistötiedotteiden jakelusta medialle. Yhtiön julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta niiden julkaisemisen jälkeen ja taloudelliset raportit sekä muut sovellettavan lainsäädännön edellyttämät säännönmukaiset raportit ovat saatavilla kymmenen vuotta niiden julkaisusta.

Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset puhelinkonferenssit ja webcastit ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

 

TULKINNAT JA POIKKEAMAT

Harvian tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. Toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa ja painavista syistä poiketa tiedonantopolitiikasta sovellettavien lakien ja säännösten määräämissä rajoissa.