Yhtiökokous

Harvian ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää. Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa tai Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinainen yhtiökokous päättää:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
  • yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
  • omien osakkeiden hankkimisesta
  • osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttamien päättämään niistä

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi Yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Harvialla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Harvia Oyj:n vuoden 2024 yhtiökokous pidettiin perjantaina 26.4.2024 klo 10.00 Helsingissä.

Lue tästä lisää