Yhtiökokous 2019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2019 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,37 euroa osakkeelta. Osinko jaetaan kahteen osaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti 0,18 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 15.4.2019.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,19 euron lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 17.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Toinen erä maksetaan arviolta lokakuussa 2019 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

 

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz, Anders Björkell, Pertti Harvia ja Ari Hiltunen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 650 euroa kuukaudessa. Anders Björkellille ei makseta palkkioita hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

 

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 2.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olli Liitolan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Olli Liitolan, Anders Björkellin ja Ari Hiltusen.

Ia Adlercreutz ja Ari Hiltunen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Liitola ja Anders Björkell ovat riippumattomia Yhtiöstä. Pertti Harvia on riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Hallitukseen ehdolla olevien esittely
Tilinpäätöstiedote 2018
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Vuosikertomus 2018
Tietosuojaseloste
Valtakirjapohja