Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Harvia Oyj:n 26.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hylätä yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,68 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 8.5.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 17.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 21.10.2024 ja osingon maksupäivä 28.10.2024.

Hallitus ja tilintarkastaja        

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen, Heiner Olbrich, Markus Lengauer ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa (mikäli hallitukselle valitaan varapuheenjohtaja) ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kuukausipalkkion sijasta kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 600 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2024 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2024 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Valiokuntapalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Groop. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.harviagroup.com viimeistään 10.5.2024 alkaen.

Materiaalit

Yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset 2024

Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokous 2024: Toimitusjohtajan esitys

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Täydennys Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Yhtiökokouskutsu 2024

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2024

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Vuosikertomus 2023

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemispolitiikka 2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Tietosuojaseloste