Turvallinen ja lämmin yhteisö

Harvian toiminta perustuu tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja lämminhenkisyyteen pohjautuviin arvoihin. Harvia noudattaa aina lakia ja säännöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä kaikilla markkina-alueilla.

Harvian omaa toimintaa ohjaa toimintatapaohje (Harvia Code of Conduct). Toimintatapaohjeessa määritellään Harvian suhtautuminen ihmisoikeuksiin ja poliittiseen toimintaan sekä yhtiön kielteinen suhtautuminen korruptioon, lahjontaan tai lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöön. Toimintatapaohje kuuluu uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Vuonna 2022 Harvia kehitti toimintatapaohjetta koskevan verkkokoulutusohjelman, joka lanseerataan koko Harvia-konsernissa vuonna 2023.

Yhtiö huolehtii henkilökunnan jatkuvasta kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Harvia tarjosi muun muassa johtamis- ja esihenkilökoulutusta sekä hyvinvointivalmennusta vuonna 2022.

Harvialla on käytössään whistleblowing-kanava, jonka kautta kaikki sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä Harvia-konsernin verkkosivustolla. Vuonna 2022 kanavan kautta tehtiin kaksi ilmoitusta. Ilmoitukset käsiteltiin Harvian prosessin mukaisesti. Harvian ilmoituskanavaa voi käyttää täysin anonyymisti.

Harvia tekee jatkuvia toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhtiön tavoitteena on, että työtapaturmia ei sattuisi lainkaan. Työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan työsuojelutoimikunnalle, joka myös käsittelee tapaukset. Vuonna 2022 työturvallisuusraportointi laajennettiin kattamaan koko konserni.

Vuonna 2022 Harvia vahvisti laatujohtamistaan ja yhtiöllä on kehitteillä konsernitasolla laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden (QHSE) johtamisen malli, joka yhdistää laadun ja vastuullisuuden ja keskittyy toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Yhteistyö ja toistemme keskinäinen tukeminen auttavat luomaan hyvinvointia ja pitkiä suhteita niin työntekijöidemme, asiakkaidemme kuin kumppaneidemmekin kanssa. Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta, tasa-arvosta ja osaamisen kehittämisestä.

Ari Vesterinen, talousjohtaja

Kaksi kolmasosaa Harvian henkilöstöstä työskentelee tuotannossa. Siksi työturvallisuuteen ja siihen liittyvään riskienhallintaan panostetaan merkittävästi. Olennainen osa työturvallisuutta on seuranta, raportointi sekä vuosittain toteutettavat riskianalyysit, joiden avulla tunnistetaan ja ehkäistään riskitilanteita. Yhtiö parantaa työturvallisuutta myös kehittämällä tuotantoa. Konkreettisena esimerkkinä tästä työstä Muuramen-tehtaan materiaalivarastot siirrettiin erilleen tuotantohallista, mikä vähentää trukkien liikkumista alueella ja parantaa henkilöstön turvallisuutta huomattavasti.