Harvian tilinpäätöstiedote 2022: Vakaa suoritus haastavassa markkinaympäristössä

Pörssitiedotteet | 09.02.2023

Harvia Oyj tilinpäätöstiedote 9.2.2023 klo 9.00


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2022. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Loka–joulukuu 2022:

 • Liikevaihto laski 18,0 % ja oli 38,1 milj. euroa (46,5). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto laski 20,6 % ja oli 36,9 milj. euroa.  Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -16,4 % vuoden 2021 loka–joulukuuhun verrattuna.
 • Kansainvälinen liiketoiminta oli 30,8 milj. euroa (38,0) eli 80,7 % (81,7) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 6,6 milj. euroa (11,1) eli 17,2 % (23,9) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 7,9 milj. euroa (11,1) eli 20,8 % (24,0) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 7,8 milj. euroa (21,0 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,1 milj. euroa (3,8) ja kassavirtasuhde oli 158,9 % (30,2). Harvian nettokäyttöpääoma laski vuosineljänneksellä 6,3 milj. eurolla. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä Harvia vei läpi suuren investointiohjelman, joka rahoitettiin yhtiön kassavaroilla.
 • Harvia allekirjoitti 7.11.2022 sopimuksen EOS Russian 80,0 %:n omistuksen myymisestä Vasilij Sosenkoville. EOS Russiaa ei ole konsolidoitu Harvia-konsernin lukuihin marraskuusta 2022 alkaen.

Tammi–joulukuu 2022:

 • Liikevaihto laski 3,7 % ja oli 172,4 milj. euroa (179,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 7,0 % ja oli 166,7 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -7,7 %.
 • Kansainvälinen liiketoiminta oli 136,0 milj. euroa (142,2) eli 78,9 % (79,4) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 34,7 milj. euroa (46,6) eli 20,1 % (26,0) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 36,5 milj. euroa (47,3) eli 21,1 % (26,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 34,7 milj. euroa (20,8 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 34,0 milj. euroa (20,4) ja kassavirtasuhde oli 79,1 % (38,5).
 • Nettovelka oli 54,5 milj. euroa (43,8). Velkaantumisaste oli 1,3 (0,8).
 • Omavaraisuusaste oli 47,3 % (42,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,45 euroa (1,80).
 • Hallituksen voitonjakoehdotus on 0,64 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos,% 1-12/
2022
1-12/
2021
Muutos,%
Liikevaihto 38,1 46,5 -18,0 % 172,4 179,1 -3,7 %
Käyttökate 8,2 12,7 -35,6 % 41,2 52,5 -21,6 %
% liikevaihdosta 21,4 % 27,3 %   23,9 % 29,3 %  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 1,4 0,0 4135,0 % 1,8 0,6 182,5 %
Oikaistu käyttökate ** 9,5 12,7 -25,0 % 42,9 53,1 -19,1 %
% liikevaihdosta 25,0 % 27,3 %   24,9 % 29,7 %  
Liikevoitto 6,6 11,1 -40,9 % 34,7 46,6 -25,7 %
% liikevaihdosta 17,2 % 23,9 %   20,1 % 26,0 %  
Oikaistu liikevoitto ** 7,9 11,1 -28,8 % 36,5 47,3 -22,9 %
% liikevaihdosta 20,8 % 24,0 %   21,1 % 26,4 %  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,22 0,44 -50,3 % 1,45 1,80 -19,6 %
Operatiivinen vapaa kassavirta 15,1 3,8 294,3 % 34,0 20,4 66,2 %
Kassavirtasuhde 158,9 % 30,2 %   79,1 % 38,5 %  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -3,8 -81,2 % -3,6 -11,8 -69,5 %
Nettovelka 54,5 43,8 24,4 % 54,5 43,8 24,4 %
Velkaantumisaste 1,3 0,8   1,3 0,8  
Nettokäyttöpääoma 45,3 41,9 8,1 % 45,3 41,9 8,1 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 54,5 % 112,6 %   54,5 % 112,6 %  
Omavaraisuusaste 47,3 % 42,4 %   47,3 % 42,4 %  
Henkilöstö kauden lopussa 633 824 -23,2 % 633 824 -23,2 %


* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina koki poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Aikaistetun kysynnän loppumisella vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ei kuitenkaan odoteta olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio ja matala kuluttajaluottamus vaikuttivat yhä Harvian suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Markkina oli edelleen kaksijakoinen: vaikutukset näkyivät voimakkaimmin Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa ja monessa lähimaassa, kun taas kiinnostus ja kasvu jatkuivat vahvana Pohjois-Amerikassa ja joillakin uudemmilla saunamarkkinoilla. 

Liikevaihtomme oli 38,1 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä laskien 18,0 % vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna. Koko vuoden liikevaihto oli 172,4 miljoonaa euroa, jossa laskua oli 3,7 %.

Markkinoiden kehitys vaikutti läheisesti myös myyntimixin kehitykseen viimeisellä vuosineljänneksellä. Euroopan energiakriisin ja korkeiden sähkön hintojen vaikutus heikensi erityisesti sähkökiukaiden myyntiä. Saunojen myynti oli erittäin vahvaa Yhdysvalloissa, mutta kärsi Keski-Euroopassa heikosta kuluttajaluottamuksesta. Samanaikaisesti puulämmitteisissä kiukaissa nähtiin myynnin ajankohdalle ennennäkemätön kasvu, mikä tuki koko liikevaihdon kehitystä erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tämä osoittaa, että jopa vaativassa taloustilanteessa kuluttajat pitävät saunomista arvossa ja ovat valmiita valitsemaan ketterästi vaihtoehtoisia energianlähteitä.

Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa jääden 28,8 % edellisvuoden 11,1 miljoonasta eurosta ja vastasi 20,8 % liikevaihdosta. Koko vuoden 2022 oikaistu liikevoittomme oli 36,5 miljoonaa euroa eli 21,1 % liikevaihdosta. Markkinatilanne on ollut poikkeuksellisen myrskyisä ja haastava, mutta Harvian tiimi on osoittanut ihailtavaa sitoutumista ja venynyt hienosti säilyttäen vahvan kannattavuutemme. Haluankin välittää parhaat kiitokseni koko Harvialle ja kaikille kumppaneillemme.

Olemme pysyneet valppaina ja sopeuttaneet resurssejamme sekä kulurakennettamme vastaamaan markkinan kehitystä. Tämän mukaisesti olemme optimoineet kustannuksia sekä sopeuttaneet toimintaamme useissa toimintamaissa ja tuotantoyksiköissä. Tavoitteenamme on jatkossakin saavuttaa yli 20 %:n liikevoittomarginaali jopa nykyisessä haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Varastotasot jakelukanavissamme ovat vähitellen palautuneet entiselleen ja ovat nyt yleisesti jälleen normaalilla, terveellä tasolla. Muutamien Keski-Euroopan verkkokauppa-alustojen alemman hintaluokan kiukaiden ja komponenttien varastot ovat yhä tavanomaista korkeammat. Harvian ennakoivat toimenpiteet käyttöpääoman ja etenkin varastojen palauttamisessa normaalille tasolle ovat onnistuneet tavoitteiden mukaisesti. Harvian kyky tuottaa terveen tason kassavirtaa on ollut perinteisesti hyvä, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä toimiemme tulokset ovat suoraan nähtävissä poikkeuksellisen hyvässä vapaassa kassavirrassa, joka oli 15,1 miljoonaa euroa ja kasvoi huomattavasti vertailukauden 3,8 miljoonasta eurosta. Tämän ja normaalitasolle palanneiden investointien seurauksena kassavirtasuhteemme oli poikkeuksellisen korkea 158,9 %, sekin merkittävä parannus edellisvuoden 30,2 %:iin.

Olemme arvioineet konkreettisia ja kestäviä vaihtoehtoja Venäjältä poistumiseksi jo sodan alkamisesta lähtien, myös EOS Russian suhteen. Keskeytimme liiketoimintamme maaliskuun alussa Harvia-brändin osalta ja marraskuun alussa viimeistelimme poistumisen, kun saimme myytyä 80 %:n omistusosuutemme EOS Russiasta. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää.

Kaikkien muiden tämänhetkisten toimenpiteiden lisäksi kohdistamme myyntitoimintaamme ja tarjoomaamme jatkossa vastaamaan entistä paremmin premium- ja ammattimarkkinan kysyntää, sillä se tarjoaa Harvialle tällä hetkellä enemmän uusia mahdollisuuksia kuin jossain määrin vaikeassa tilanteessa oleva alemman hintaluokan markkina. Keski-Euroopan markkina pysynee haastavana vielä jonkin aikaa, joten olemme suunnanneet ja aiomme suunnata toimintaa enemmän vahvistamaan vakaata kasvuamme Pohjois-Amerikassa ja muilla uusilla ja vahvasti kehittyvillä saunamarkkinoilla. Työskentelemme myös saunan energiatehokkuuteen liittyvien mahdollisuuksien parissa. Olemme hyödyntäneet onnistuneesti käytössämme olevia keinoja vakaan kannattavuuden varmistamiseksi ja olemme valmiina käyttämään näitä keinoja jatkossakin tarpeen vaatiessa. 

Vaikka markkinaympäristö on haastava, se ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Liiketoiminnan orgaanisen kasvattamisen lisäksi jatkamme strategisten yrityskauppamahdollisuuksien tutkimista. Innovaatiotyömme jatkaa erinomaisten tuotteiden tuomista markkinoille.

Sauna- ja spa-markkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa myös taloudellisesti haastavina aikoina, ja saunan tunnettuuden sekä koko sauna- ja spa-markkinan myönteiset pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät ennallaan.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 9.2.2023 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/q4-2022-result/.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009973. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumerot ja tunnuksen puhelinkonferenssiin.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.


Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite