Hallitus

OLLI LIITOLA
Hallituksen puheenjohtaja

OLLI LIITOLA

Hallituksen puheenjohtaja
diplomi-insinööri
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018-2021
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 46.000 kpl

Työhistoria:
CapMan Oyj Senior Advisor 2017-, Senior Partner 2010-2017, varatoimitusjohtaja 2005-2009 sekä talousjohtaja 1991-2007.

Luottamustoimet:
CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Hallituksen puheenjohtaja Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy:ssä 2014 – 2019, Oy Lunawood Ltd:ssä vuodesta 2012. Bright Group Oy:ssä hallituksen puheenjohtaja 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2019–. Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä vuosina 2008–2013. Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982.

IA ADLERCREUTZ
Hallituksen jäsen

IA ADLERCREUTZ

Hallituksen jäsen
MA, MBA
s. 1971, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 9966 kpl

Työhistoria:
Co-founders Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2016, Fiskars Finland Oy:n brändi- ja markkinointiviestintäjohtaja (Functional Products EMEA) vuosina 2014–2016, Fiskars Home Oy:n konseptijohtaja vuosina 2012–2014 sekä erilaisissa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Kekkilä Oy:ssä vuosina 2004–2012.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja Spikesafe Oy:ssä vuodesta 2015, hallituksen jäsen Co-founders Oy:ssä vuodesta 2016, Den Groupissa vuodesta 2015, Turvanasta Oy:ssä vuodesta 2012, Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä vuodesta 2019 ja Perheyritysten liitossa vuodesta 2019.

Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen varapuheenjohtaja

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen jäsen
ekonomi
s. 1966, Suomen ja Tanskan kansalainen
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 350 kpl

Luottamustoimet:
Posti Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Altia Oyj, hallituksen puheenjohtaja
BoConcept AB, hallituksen puheenjohtaja
Babysam AS, hallituksen puheenjohtaja
TCM AS, hallituksen puheenjohtaja
Nordic Pet Care Group AS, hallituksen puheenjohtaja
Footway AB, hallituksen puheenjohtaja
Paulig Oy, hallituksen puheenjohtaja
Isadora AB, hallituksen puheenjohtaja
SAS AB, hallituksen jäsen
Broman Group Oy, hallituksen jäsen

Hille Korhonen
Hallituksen jäsen

Hille Korhonen

Hallituksen jäsen
tekniikan lisensiaatti
s. 1961, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 4621

Työhistoria:
Nokia Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja 2017–2020,

Alko Oy:n toimitusjohtaja 2012–2017, Fiskars Oyj:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja 2008–2012, Iittala Groupissa johtajana 2003–2008,
Nokia-konsernissa logistiikan johtotehtävissä
1996–2003, Outokumpu Copperissa logistiikan ja markkinoinnin kehitys- ja johtotehtävissä 1993–1996.

Luottamustoimet:
Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2006–2017,
llmarinen Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsen 2015–2018,
Lassila & Tikanojan hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2009–2015,
Suomen Rahapaja -konsernin hallituksen jäsen
2008–2010.

Anders Holmén
Hallituksen jäsen

Anders Holmén

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri
s. 1977, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 1200

Työhistoria:
Fyrklöver-Invest Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2013, CapMan Oyj:ssä yrityskauppoihin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä tehtävissä 2007−2013 ja vuosina 2013−2020 osa-aikaisesti ulkopuolisena asiantuntijana CapManin sijoituskohteissa,

Nordic Environment Finance Corporationissa sijoituspäällikkönä 2002−2007, Stålbox Ltd:ssä myyntitehtävissä 1999−2002.

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen K Hartwall AB:ssä vuodesta 2017, Etukodit Oy:ssä vuodesta 2017, Agora Networks Oy Ab:ssä vuodesta 2021. Hallituksen jäsen Lunawood Oy:ssä 2010–2019, Mawell Oy:ssä 2011–2018, Profit Software Oy:ssä 2011–2014, sekä aikaisempi hallitusjäsenyys Mirasys Oy:ssä.

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallituksen työjärjestys

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee myös yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Itsearviointi toteutettiin myös vuonna 2020.

HALLITUS VUONNA 2021

Harvian varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2021 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusiksi jäseniksi Hille Korhonen ja Anders Holmén.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen ottaen huomioon Harvian toimialan ja yhtiön kehitysvaiheen. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2020 valitseman hallituksen viidestä jäsenestä kolme oli miehiä ja kaksi naisia.

Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä. Vuonna 2020 yhtiön hallituksessa oli edustettuina molempia sukupuolia.

Tarkastusvaliokunta

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta. Tarkastusvaliokunta valmistelee ylimmän johdon nimitykset sekä yhtiön palkitsemispolitiikkaa ja -järjestelmiä koskevat asiat ja huolehtii palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta.

Vuonna 2021 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Olli Liitolan ja Hille Korhosen sekä puheejohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Harvian 2.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Siinä tapauksessa, että yhden suurimman osakkeenomistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Juho Lipsanen (Onvest Oy), Heikki Savolainen (WestStar Oy), Antti Katajisto (SEB Investment Management AB) ja Pertti Harvia (Tiipeti Oy). Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.