Hallitus

OLLI LIITOLA
Hallituksen puheenjohtaja

OLLI LIITOLA

Hallituksen puheenjohtaja
diplomi-insinööri
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien, hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 100 000 kpl

Työhistoria:
CapMan Oyj Senior Advisor 2017-, Senior Partner 2010-2017, varatoimitusjohtaja 2005-2009 sekä talousjohtaja 1991-2007.

Luottamustoimet:
CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Hallituksen puheenjohtaja Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy:ssä 2014 – 2019, Oy Lunawood Ltd:ssä vuodesta 2012. Bright Group Oy:ssä hallituksen puheenjohtaja 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2019–. Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä vuosina 2008–2013. Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982.

IA ADLERCREUTZ
Hallituksen jäsen

IA ADLERCREUTZ

Hallituksen jäsen
MA, MBA
s. 1971, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 21 000 kpl

Työhistoria:
Co-founders Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2016, Fiskars Finland Oy:n brändi- ja markkinointiviestintäjohtaja (Functional Products EMEA) vuosina 2014–2016, Fiskars Home Oy:n konseptijohtaja vuosina 2012–2014 sekä erilaisissa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Kekkilä Oy:ssä vuosina 2004–2012.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja Spikesafe Oy:ssä vuodesta 2015, hallituksen jäsen Co-founders Oy:ssä vuodesta 2016, Den Groupissa vuodesta 2015, Turvanasta Oy:ssä vuodesta 2012, Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä vuodesta 2019 ja Perheyritysten liitossa vuodesta 2019.

ANDERS BJÖRKELL
Hallituksen jäsen

ANDERS BJÖRKELL

Hallituksen jäsen
diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
s. 1969, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 0 kpl

Työhistoria:
CapMan Capital Management Oy Partner vuodesta 2001 ja eri tehtävissä vuodesta 1997. Pöyry-konserniin kuuluvassa Energia-Ekono Oy:ssä konsultti vuosina 1993–1997.

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen Bright Group Oy:ssä vuodesta 2019, hallituksen jäsen Walki Holding Oy:ssä 2016–2018 (Walki Group Oy:ssä 2007–2018), Acona Invest AS:ssä vuodesta 2015, Havator Group Oy:ssä vuodesta 2010 sekä MPT Intressenter AB:ssä vuosina 2012–2016.

PERTTI HARVIA
Hallituksen jäsen

PERTTI HARVIA

Hallituksen jäsen
insinööri, teknikko
s. 1950, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei ole riippumaton yhtiöstä
Osakkeita: 429 290 kpl

Työura:
Harvia Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2016, Harvia Oy:n tekninen johtaja vuosina 1973–2013.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja Tiipeti Oy:ssä vuodesta 2014.

ARI HILTUNEN
Hallituksen jäsen

ARI HILTUNEN

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri
s. 1964, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakkeita: 1 500 kpl

Työura:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja vuodesta 2017, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtaja 2011–2017 ja Pohjola Vakuutus Oy:n myyntijohtaja 2005–2011

Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja JyväsSeedFund Oy:ssä 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:ssä 2011–2017, hallituksen jäsen MidInvest Oy:ssä 2013–2017 ja hallituksen jäsen KasvuOpen Oy:ssä 2016–2017.mbH:ssa.

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee myös yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Itsearviointi toteutettiin myös vuonna 2018.

HALLITUS VUONNA 2018

Harvian hallituksen jäseniä olivat 1.1.–8.2.2018 Olli Liitola (puheenjohtaja), Anders Björkell, Pertti Harvia ja Ia Adlercreutz. Ari Hiltunen valittiin hallituksen jäseneksi 9.2.2018. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.3.2018 hallitukseen valittiin uudelleen Anders Björkell, Pertti Harvia, Ia Adlercreutz ja Ari Hiltunen. Yhtiökokous valitsi Olli Liitolan hallituksen puheenjohtajaksi

Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhteensä 18 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,8 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (18/18), Anders Björkell (18/18), Pertti Harvia (18/18), Ia Adlercreutz (16/18) sekä Ari Hiltunen (17/17).

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen ottaen huomioon Harvian toimialan ja yhtiön kehitysvaiheen. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta.

Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä.

Vuonna 2018 yhtiön hallituksessa oli edustettuina molempia sukupuolia. Vuonna 2018 hallitukseen valittiin Ari Hiltunen, joka vahvistaa Harvian hallitusta etenkin yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomana jäsenenä. Hän tuo myös hallitukseen kokemusta paikallisesta keskisuomalaisesta yritystoiminnasta, sen kehittämisestä ja edunvalvonnasta.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta.

Vuonna 2018 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Olli Liitolan (puheenjohtaja), Anders Björkellin ja Ari Hiltusen.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (4/4), Anders Björkell (4/4) ja Ari Hiltunen (4/4).