Hallitus

OLLI LIITOLA
Hallituksen puheenjohtaja

OLLI LIITOLA

Hallituksen puheenjohtaja
diplomi-insinööri
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien, hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 56.000 kpl

Työhistoria:
CapMan Oyj Senior Advisor 2017-, Senior Partner 2010-2017, varatoimitusjohtaja 2005-2009 sekä talousjohtaja 1991-2007.

Luottamustoimet:
CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Hallituksen puheenjohtaja Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy:ssä 2014 – 2019, Oy Lunawood Ltd:ssä vuodesta 2012. Bright Group Oy:ssä hallituksen puheenjohtaja 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2019–. Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä vuosina 2008–2013. Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982.

IA ADLERCREUTZ
Hallituksen jäsen

IA ADLERCREUTZ

Hallituksen jäsen
MA, MBA
s. 1971, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 15.000 kpl

Työhistoria:
Co-founders Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2016, Fiskars Finland Oy:n brändi- ja markkinointiviestintäjohtaja (Functional Products EMEA) vuosina 2014–2016, Fiskars Home Oy:n konseptijohtaja vuosina 2012–2014 sekä erilaisissa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä Kekkilä Oy:ssä vuosina 2004–2012.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja Spikesafe Oy:ssä vuodesta 2015, hallituksen jäsen Co-founders Oy:ssä vuodesta 2016, Den Groupissa vuodesta 2015, Turvanasta Oy:ssä vuodesta 2012, Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä vuodesta 2019 ja Perheyritysten liitossa vuodesta 2019.

ARI HILTUNEN
Hallituksen jäsen

ARI HILTUNEN

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri
s. 1964, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakkeita: 1.500 kpl

Työura:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja vuodesta 2017, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtaja 2011–2017 ja Pohjola Vakuutus Oy:n myyntijohtaja 2005–2011

Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja Kasvu Open Oy:ssä vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen 2016–2017. Hallituksen jäsen Midinvest Oy:ssä 2013–2017, hallituksen puheenjohtaja JyväsSeedFund Oy:ssä 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:ssä 2011–2017.

Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen jäsen

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen jäsen
ekonomi
s. 1966, Suomen ja Tanskan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 350 kpl

Luottamustoimet:
Posti Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Altia Oyj, hallituksen puheenjohtaja
BoConcept AB, hallituksen puheenjohtaja
Babysam AS, hallituksen puheenjohtaja
TCM AS, hallituksen puheenjohtaja
Nordic Pet Care Group AS, hallituksen puheenjohtaja
Footway AB, hallituksen puheenjohtaja
Paulig Oy, hallituksen puheenjohtaja
Isadora AB, hallituksen puheenjohtaja
SAS AB, hallituksen jäsen
Broman Group Oy, hallituksen jäsen

Kalle Kekkonen
Hallituksen jäsen

Kalle Kekkonen

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri
s. 1978, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Osakkeita: 5.000

Työhistoria:
Onvest Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2018
KONE Oyj, yrityskaupoista vastaava johtaja 2012−2018
Carnegie Investment Bank AB, apulaisjohtaja ja osakas 2010−2012

Luottamustoimet:
Feon Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Harvian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallituksen työjärjestys

Harvian hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015, muu sovellettava lainsäädäntö ja Harvian yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus vahvistaa Harvian strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee myös yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Itsearviointi toteutettiin myös vuonna 2019.

HALLITUS VUONNA 2020

Harvian varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz ja Ari Hiltunen sekä uusiksi jäseniksi Sanna Suvanto-Harsaae ja Kalle Kekkonen.

Ia Adlercreutz, Ari Hiltunen, Olli Liitola ja Sanna Suvanto-Harsaae ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kalle Kekkonen on riippumaton Yhtiöstä.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhteensä 20 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99,0 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (20/20), Anders Björkell (19/20), Pertti Harvia (20/20), Ia Adlercreutz (20/20) sekä Ari Hiltunen (20/20).

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen ottaen huomioon Harvian toimialan ja yhtiön kehitysvaiheen. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten monipuolinen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2019 valitseman hallituksen viidestä jäsenestä neljä oli miehiä ja yksi nainen.

Jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituskokoonpano kokonaisuudessaan mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja tukee Harvian liiketoiminnan kehittämistä. Vuonna 2019 yhtiön hallituksessa oli edustettuina molempia sukupuolia.

Tarkastusvaliokunta

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta.

Vuonna 2020 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Olli Liitolan, Sanna Suvanto-Harsaaen ja Kalle Kekkosen.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Olli Liitola (4/4), Anders Björkell (4/4) ja Ari Hiltunen (4/4).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Harvian 2.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Siinä tapauksessa, että yhden suurimman osakkeenomistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.