Sisäpiirihallinto

Harvia noudattaa toiminnassaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annettua sääntelyä, viranomaisten antamaa ohjeistusta mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Harvialla on lisäksi sisäiset sisäpiiriohjeet, jotka täydentävät Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Harvia ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiön sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Yhtiö on arvioinut, että sillä ei ole sellaisia sisäpiiriläisiä, joista olisi tarpeen pitää sisäpiiriluetteloon erillistä täydennysosaa.

Yhtiöllä on nimetty sisäpiirivastaava, joka vastaa yhtiössä sisäpiiriluettelojen pitämisestä, kaupankäyntirajoitusten ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta, sisäpiiriasioiden koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Harvialla on sisäiset menettelyt sisäpiiritiedon julkistamisesta, mahdollisesta sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ja hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Harvia on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt Harvian osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Harvia julkistaa tiedot pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti Harvian osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen ns. suljetun ikkunan aikana.

Kaupankäyntirajoitukset

Harvia noudattaa MAR-asetuksen 19(11) artiklan mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon, vastaavan pituisen ja sisältöisen kaupankäyntirajoituksen piiriin (suljettu ikkuna).