Taloustietoa

HARVIAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tunnusluvut

(tuhatta euroa ellei toisin ilmoiteta) 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto 172 408 179 123 109 115 74 095 61 942 60 107
Liikevaihdon kasvu -3,7 % 64,2 % 47,3 % 20,2 % 3,1 % 20,0 %
Käyttökate 41 173 52 488 26 705 16 437 11 533 11 184
% liikevaihdosta 23,9 % 29,3 % 24,5 % 22,2 % 18,6 % 18,6 %
Oikaistu käyttökate 42 947 53 116 28 775 16 989 13 009 12 617
% liikevaihdosta 29,7 % 29,7 % 26,4 % 22,9 % 21,0 % 21,0 %
Liikevoitto 34 678 46 644 22 376 13 324 9 376 9 263
% liikevaihdosta 20,1 % 26,0 % 20,5 % 18,0 % 15,1 % 15,4 %
Oikaistu liikevoitto 36 452 47 272 24 445 13 876 10 852 10 696
% liikevaihdosta 21,1 % 26,4 % 22,4 % 18,7 % 17,5 % 17,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 1,45 1,80 0,83 0,51 0,41 0,30
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 1,44 1,79 0,82 0,51 0,41 0,30
Rahavirran tunnusluvut
Liiketoiminnan nettorahavirta 24 335 21 816 28 080 15 072 8 820 8 029
Operatiivinen vapaa kassavirta 33 989 20 447 28 688 15 167 10 019 9 035
Kassavirtasuhde, prosenttia 79,1 % 38,5 % 99,7 % 89,3 % 77,0 % 71,6 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 587 -11 762 -2 567 -1 807 -1 617 -1 196
Taseen tunnusluvut
Nettovelka 54 529 43 817 31 891 28 305 30 258 72 985
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste) 1,3 0,8 1,1 1,7 2,3 5,8
Nettokäyttöpääoma 45 319 41 931 17 952 16 840 17 500 17 255
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa , alun ja lopun keskiarvo 66 836 41 984 33 337 36 301 34 348 32 752
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), prosenttia 54,5 % 112,6 % 73,3 % 38,2 % 31,6 % 32,7 %
Omavaraisuusaste, prosenttia 47,3 % 42,4 % 42,0 % 56,6 % 56,3 % 16,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 30,8 % 45,5 % 23,2 % 14,3 % 15,9 % 16,1 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Liikevoitto Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.
Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin sekä avustustuottoihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin nettovoittoihin tai tappioihin.
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Osakekohtainen tulos, laimentamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Osakekohtainen tulos, laimennettu Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista.
Nettovelka Vuokrasopimusvelat, osakaslainat sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla.
Velkaantumisaste Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella (12 kk)
Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla vähennettynä liikearvolla.
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Oikaistu liikevoitto (12 kk) jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla ilman liikearvoa.
Operatiivinen vapaa kassavirta Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä investoinneilla, pois lukien yrityshankinnat.
Kassavirtasuhde Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella.
Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto jaettuna oman pääoman kauden alun ja lopun keskiarvolla