Taloustietoa

HARVIAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tunnusluvut

Tunnusluvut
(tuhatta euroa ellei toisin ilmoiteta) 2019 2018 2017 2016 2015
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto 74 095 61 942 60 107 50 095 46 412
Liikevaihdon kasvu 19,6 % 3,1 % 20,0 % 7,9 %
Käyttökate 16 437 11 533 11 184 11 307 12 233
% liikevaihdosta 22,2 % 18,6 % 18,6 % 22,6 % 26,4 %
Oikaistu käyttökate 16 989 13 009 12 617 11 664 12 214
% liikevaihdosta 22,9 % 21,0 % 21,0 % 23,3 % 26,3 %
Liikevoitto 13 324 9 376 9 263 9 698 10 637
% liikevaihdosta 18,0 % 15,1 % 15,4 % 19,4 % 22,9 %
Oikaistu liikevoitto 13 876 10 852 10 696 10 055 10 617
% liikevaihdosta 18,7 % 17,5 % 17,8 % 20,1 % 22,9 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,51 0,41 0,30 0,35 0,40
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 0,51 0,41 0,30 0,34 0,40
Rahavirran tunnusluvut
Liiketoiminnan nettorahavirta 15 072 8 820 8 029 9 952 10 439
Operatiivinen vapaa kassavirta 15 167 10 019 9 035 10 804 11 693
Kassavirtasuhde, prosenttia 89,3 % 77,0 % 71,6 % 92,6 % 95,7 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 807 -1 617 -1 196 -1 002 -711
Taseen tunnusluvut
Nettovelka 28 305 30 258 72 985 74 455 72 369
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste) 1,7 2,3 5,8 6,4 5,9
Nettokäyttöpääoma 16 840 17 500 17 255 15 443 13 969
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa , alun ja lopun keskiarvo 36 301 34 348 32 752 30 544 29 171
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), prosenttia 38,2 % 31,6 % 32,7 % 32,9 % 36,4 %
Omavaraisuusaste, prosenttia 56,6 % 56,3 % 16,9 % 15,5 % 13,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 14,3 % 15,9 % 16,1 % 22,1 % 34,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Liikevoitto Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.
Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin sekä avustustuottoihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin nettovoittoihin tai tappioihin.
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Osakekohtainen tulos, laimentamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Osakekohtainen tulos, laimennettu Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista.
Nettovelka Vuokrasopimusvelat, osakaslainat sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla.
Velkaantumisaste Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella (12 kk)
Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla vähennettynä liikearvolla.
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Oikaistu liikevoitto (12 kk) jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla ilman liikearvoa.
Operatiivinen vapaa kassavirta Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä investoinneilla, pois lukien yrityshankinnat.
Kassavirtasuhde Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella.
Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto jaettuna oman pääoman kauden alun ja lopun keskiarvolla