Taloustietoa

HARVIAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tunnusluvut

(tuhatta euroa ellei toisin ilmoiteta) 2020 2019 2018 2017 2016
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto 109 115 74 095 61 942 60 107 50 095
Liikevaihdon kasvu 47,3 % 20,2 % 3,1 % 20,0 % 7,9 %
Käyttökate 26 705 16 437 11 533 11 184 11 307
% liikevaihdosta 24,5 % 22,2 % 18,6 % 18,6 % 22,6 %
Oikaistu käyttökate 28 775 16 989 13 009 12 617 11 664
% liikevaihdosta 26,4 % 22,9 % 21,0 % 21,0 % 23,3 %
Liikevoitto 22 376 13 324 9 376 9 263 9 698
% liikevaihdosta 20,5 % 18,0 % 15,1 % 15,4 % 19,4 %
Oikaistu liikevoitto 24 445 13 876 10 852 10 696 10 055
% liikevaihdosta 22,4 % 18,7 % 17,5 % 17,8 % 20,1 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,83 0,51 0,41 0,30 0,35
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 0,82 0,51 0,41 0,30 0,34
Rahavirran tunnusluvut
Liiketoiminnan nettorahavirta 28 080 15 072 8 820 8 029 9 952
Operatiivinen vapaa kassavirta 28 688 15 167 10 019 9 035 10 804
Kassavirtasuhde, prosenttia 99,7 % 89,3 % 77,0 % 71,6 % 92,6 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 567 -1 807 -1 617 -1 196 -1 002
Taseen tunnusluvut
Nettovelka 31 891 28 305 30 258 72 985 74 455
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste) 1,1 1,7 2,3 5,8 6,4
Nettokäyttöpääoma 17 952 16 840 17 500 17 255 15 443
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa , alun ja lopun keskiarvo 33 337 36 301 34 348 32 752 30 544
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), prosenttia 73,3 % 38,2 % 31,6 % 32,7 % 32,9 %
Omavaraisuusaste, prosenttia 42,0 % 56,6 % 56,3 % 16,9 % 15,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 23,2 % 14,3 % 15,9 % 16,1 % 22,1 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Liikevoitto Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.
Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin sekä avustustuottoihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin nettovoittoihin tai tappioihin.
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Osakekohtainen tulos, laimentamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Osakekohtainen tulos, laimennettu Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista.
Nettovelka Vuokrasopimusvelat, osakaslainat sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla.
Velkaantumisaste Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella (12 kk)
Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla vähennettynä liikearvolla.
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Oikaistu liikevoitto (12 kk) jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla ilman liikearvoa.
Operatiivinen vapaa kassavirta Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä investoinneilla, pois lukien yrityshankinnat.
Kassavirtasuhde Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella.
Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto jaettuna oman pääoman kauden alun ja lopun keskiarvolla