Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2022

Pörssitiedotteet | 03.11.2022

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 3.11.2022 klo 9.00


Harvia Q3: Markkinaolosuhteet vaikuttivat sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2022:

 • Liikevaihto laski 18,9 % ja oli 37,4 milj. euroa (46,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto laski 23,3 % ja oli 35,4 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -19,6 % vuoden 2021 heinä–syyskuuhun verrattuna.
 • Kansainvälinen liiketoiminta oli 30,5 milj. euroa (36,1) eli 81,4 % (78,2) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (11,6) eli 19,5 % (25,1) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 7,6 milj. euroa (11,8) eli 20,4 % (25,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 7,1 milj. euroa (20,0 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 9,8 milj. euroa (4,4) ja kassavirtasuhde oli 105,6 % (32,9).

Tammi–syyskuu 2022:

 • Liikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 134,3 milj. euroa (132,6). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 2,2 % ja oli 129,8 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -4,7 %.
 • Kansainvälinen liiketoiminta oli 105,2 milj. euroa (104,2) eli 78,4 % (78,6) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 28,1 milj. euroa (35,5) eli 20,9 % (26,8) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 28,5 milj. euroa (36,1) eli 21,2 % (27,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 27,0 milj. euroa (20,8 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 18,9 milj. euroa (16,6) ja kassavirtasuhde oli 56,4 % (41,1).
 • Nettovelka oli 60,1 milj. euroa (38,9). Velkaantumisaste oli 1,3 (0,8).
 • Omavaraisuusaste oli 44,9 % (41,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,23 euroa (1,37).

Avainluvut

Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos,%1-9/
2022
1-9/
2021
Muutos,%1-12/
2021
Liikevaihto37,446,2-18,9 %134,3132,61,2 %179,1
Käyttökate 8,913,3-32,6 %33,039,8-17,1 %52,5
% liikevaihdosta23,9 %28,7 % 24,6 %30,0 % 29,3 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *0,30,283,8 %0,40,6-31,7 %0,6
Oikaistu käyttökate **9,313,4-31,0 %33,440,4-17,3 %53,1
% liikevaihdosta24,8 %29,1 % 24,9 %30,5 % 29,7 %
Liikevoitto7,311,6-37,0 %28,135,5-20,9 %46,6
% liikevaihdosta19,5 %25,1 % 20,9 %26,8 % 26,0 %
Oikaistu liikevoitto **7,611,8-35,1 %28,536,1-21,1 %47,3
% liikevaihdosta20,4 %25,5 % 21,2 %27,2 % 26,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)0,340,44-22,7 %1,231,37-9,7 %1,80
Operatiivinen vapaa kassavirta9,84,4121,5 %18,916,613,5 %20,4
Kassavirtasuhde105,6 %32,9 % 56,4 %41,1 % 38,5 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,8-2,5-68,9 %-2,9-8,0-64,0 %-11,8
Nettovelka 60,138,954,5 %60,138,954,5 %43,8
Velkaantumisaste1,30,8 1,30,8 0,8
Nettokäyttöpääoma49,136,733,9 %49,136,733,9 %41,9
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)61,5 %112,4 % 61,5 %112,4 % 112,6 %
Omavaraisuusaste44,9 %41,4 % 44,9 %41,4 % 42,4 %
Henkilöstö kauden lopussa731810-9,8 %731810-9,8 %824


* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina koki poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Aikaistetun kysynnän loppumisella vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ei kuitenkaan odoteta olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan syntyneet suorat ja epäsuorat vaikutukset tuntuivat edelleen toiminnassamme vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Harvian liikevaihto oli ajanjaksolla 37,4 miljoonaa euroa laskien 18,9 prosenttia vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä. Erityisesti Euroopassa korkea inflaatio yhdistettynä kasvavaan energiapulaan heikensi kuluttajaluottamusta. Tällä on ollut vaikutusta sekä saunojen että kiukaiden ja komponenttien kysyntään. Lisäksi pandemian aiheuttama niin sanottu aikaistettu kysyntä loppui.

Kolmannen neljänneksen epäsuotuisa myynnin kehitys johtui pääasiassa Saksan ja sen naapurimarkkinoiden kysynnän hidastumisesta ja Euroopassa vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta. Hidastuminen on havaittavissa erityisesti niiden jälleenmyyjien, saunanrakentajien ja merkittävien verkkokauppa-asiakkaiden myynnissä, jotka ovat keskittyneet pääasiassa alemman hintaluokan tuotteisiin. Joillakin Euroopan markkinoilla etenkin suurimpien kumppaniemme varastojen voimakas pienentäminen ja käyttöpääoman optimointiohjelmat vaikuttivat liiketoimintamme volyymiin. Vaikutukset näkyivät myös markkinoilla, joilla tuotteiden kysyntä oli melko vakaata. Euroopassa luksus- ja ammattilaismarkkinan kysyntä on säilynyt lähellä normaalia tasoa.

Euroopan ulkopuolella liiketoiminta jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä. Kasvumme oli vahvaa Pohjois-Amerikan suurella ja merkittävän potentiaalin markkinalla. Olemme myös kasvattaneet myyntiponnistelujamme uudemmilla saunamarkkinoilla ja edistyneet hyvin esimerkiksi arabimaissa, Japanissa ja muilla valituilla markkinoilla. Olemme onnistuneet jatkamaan markkinaosuuden kasvattamista myös haastavassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Lisäksi saunan ja sen terveyshyötyjen tunnettuus ja suosio jatkavat kasvuaan. Harvian tiimi ja pitkäaikaiset kumppanimme ovat kohdanneet haastavan markkinatilanteen vahvalla ammattitaitoisella otteella ja hyvässä hengessä.

Olemme keskeyttäneet Venäjällä liiketoiminnan Harvia-brändin alla kokonaan. EOS Russia on saattamassa loppuun vahvaa käynnissä olevien ja ennakkoon maksettujen projektien kantaansa. Tavoitteenamme on saada projektit päätökseen ja luopua Venäjän liiketoiminnasta kokonaan vuoden lopussa.

Kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa jääden vertailukauden korkeasta 11,8 miljoonasta eurosta ja vastaten 20,4 % liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuutemme heikkeni laskeneen myyntivolyymin ja jossain määrin epäsuotuisan myyntimixin seurauksena. Saunojen myynti kehittyi positiivisesti, mikä tukee Harvian strategiaa, mutta kannattavampien kiukaiden ja komponenttien myynti oli edelleen verkkaista. Kun suoritustamme verrataan pandemiaa edeltävään aikaan, sekä liikevaihtomme että oikaistu liikevoittomme ovat kuitenkin kasvaneet erittäin voimakkaasti, myös pro forma -lukujen valossa.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme, kustannusrakennettamme ja nettokäyttöpääomaamme katsauskauden aikana mukauttaaksemme toimintaamme markkinaympäristön, kysynnän ja inflaation muutoksiin. Suurin osa näihin liittyvistä toimenpiteistä on nähtävissä kokonaisuudessaan loppuvuoden aikana, mutta ensimmäiset vaikutukset näkyivät jo kolmannen neljänneksen lopulla. Nettokäyttöpääoman lasku näkyi kassavirtasuhteessa, joka oli vahva 105,6 %. Olemme myös olleet aloitteellisia ja ottaneet kustannusten nousun täysimääräisesti huomioon hinnoittelussamme. Lisäksi olemme kasvattaneet myyntiponnisteluja uusilla markkinoilla sekä keskittyneet nykyisillä markkinoilla aiempaa vahvemmin ammatti- ja premium-valikoimaan ja -asiakkaisiin. Sopeutamme jatkossakin tarvittaessa kapasiteettia ja kustannusrakennetta aktiivisesti. Inflaatio pysyy toistaiseksi korkeana maailmanlaajuisesti, vaikkakin se näyttää olevan tasoittumassa joidenkin keskeisten raaka-aineiden osalta.

Vaikka markkinaympäristö on haastava, se ei vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme edelleen täysin strategiamme kulmakiviin – maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen arvon kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Liiketoiminnan orgaanisen kasvattamisen lisäksi jatkamme strategisten yrityskauppamahdollisuuksien tutkimista. Innovaatiotyömme jatkaa erinomaisten tuotteiden tuomista markkinoilla, ja työskentelemme parhaillaan myös energiatehokkuuteen ja älykkään energiankäytön saunoihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien parissa.

Missiomme edistää pitkää ja hyvää elämää terveyttä lämmöllä -filosofiamme avulla on saanut lisätukea ja vahvistusta uusista tutkimustuloksista. Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa osoitettiin, että fyysisen harjoittelun yhdistäminen saunomiseen tuottaa positiivisia terveysvaikutuksia.

Sauna- ja spa-markkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa taloudellisesti haastavina aikoina, ja saunan tunnettuuden sekä koko sauna- ja spa-markkinan myönteiset pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät ennallaan.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 3.11.2022 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/results-q3-2022/ .

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 2319 5436
Ruotsi: +46 8 5051 0086
Iso-Britannia: +44 33 0551 0211
Yhdysvallat: +1 646 843 4609

PIN: 1524215#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.


Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite