Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Harvia Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,51 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko jaetaan kahteen osaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti 0,20 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 19.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,12 euron osakekohtaisen juhlaosingon jakamisesta Harvian 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Juhlaosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Juhlaosinko maksetaan 19.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,19 euron lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 16.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Lisäosinko maksetaan arviolta lokakuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusiksi jäseniksi Hille Korhonen ja Anders Holmén.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 2.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Harvia Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olli Liitolan ja varapuheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Olli Liitolan ja Hille Korhosen ja puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Linkkejä materiaaleihin

Pöytäkirja Harvia Yhtiökokous 2021
Pörssitiedote Harvia – Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2021
Harvia Yhtiökokous 2021 Toimitusjohtajan esitys
Tallenne – Toimitusjohtajan katsaus
Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021
Yhtiökokouskutsu 2021
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Ehdotukset hallituksen jäseniksi
Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti
Palkitsemispolitiikka

Yritysvideo

Harvia Sauna & Spa