Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Harvia Oyj:n 20.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,64 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 2.5.2023.

Toinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 19.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 23.10.2023 ja osingon maksupäivä 30.10.2023.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen ja Heiner Olbrich sekä uusiksi jäseniksi Markus Lengauer ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä noin 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja noin 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.−31.3.2023 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2023 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Tarkastusvaliokunnan palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hylkäsi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ää olisi muutettu siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.harviagroup.com viimeistään 4.5.2023 alkaen.

Linkkejä materiaaleihin

Harvia Yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset 2023

Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokous 2023: Toimitusjohtajan esitys

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Yhtiökokouskutsu 2023

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2023

Vuosikertomus 2022

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste